ورود به سیستم

سامانه

ورود به سامانه داوری مقالات

نشریه علمی روانشناسی و علوم رفتاری ایران

 

نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

نشریه علمی علوم اسلامی انسانی

������ ���������� ����

هزینه ی شرکت در همایش برای اولین مقاله به صورت غیر حضوری: 200000 (تومان)

هزینه ی شرکت در همایش برای دومین مقاله به صورت غیر حضوری: 170000 (تومان)

هزینه ی شرکت در همایش برای سومین مقاله به صورت غیر حضوری: 140000 (تومان)

هزینه ی شرکت در همایش برای اولین مقاله به صورت حضوری: 250000 (تومان)

هزینه ی شرکت در همایش برای دومین مقاله به صورت حضوری: 230000 (تومان)

هزینه ی شرکت در همایش برای سومین مقاله به صورت حضوری: 200000 (تومان)

هزینه ی ارسال گواهی اضافه: 40000 (تومان)

هزینه ی چاپ در نشریه علوم اجتماعی: 350000 (تومان)

هزینه ی چاپ در نشریه روانشناسی: 450000 (تومان)

هزینه ی چاپ در نشریه علوم اسلامی انسانی: 400000 (تومان)

هزینه نمایه سازی مقاله در پایگاه اطلاعات علمی دانشگاهی (SID): 135000 (تومان)

هزینه گواهی مربوط به پایگاه استنادی علمی ایرانیان (IRindexing): 110000 (تومان)