ورود به سیستم

سامانه

ورود به سامانه داوری مقالات

نشریه علمی روانشناسی و علوم رفتاری ایران

 

نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

نشریه علمی علوم اسلامی انسانی

���������� ����������

بسمه تعالی

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بهمن ماه 1397 صادر شد، یکی از مهمترین اسناد بالادستی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است که افق های آینده انقلاب را تبیین و مشخص می کند. در واقع بیانیه گام دوم انقلاب، نقشة جامع پیشرفت و اقتدار کشور است که از یک طرف نسخه جهانی شدن انقلاب اسلامی در ساحت تمدنی را ترسیم کرده و از طرف دیگر حرکت انقلاب اسلامی در مدار تمدنی خویش، که از انسان سازی و جامعه پردازی شروع شده و به تمدن سازی می رسد، را به خوبی بیان کرده است.

در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ى ﮔﺎم دوم، ﺟﻮاﻧﺎن از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر وﻳﮋه­اى ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﻫﺪف اﺻﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ را ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آن ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ٣٩ ﺑﺎر از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ درﻓﺮازﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى، ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻰ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ى ﺟﻮاﻧﺎن در اﻳﻦ راه ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر، ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ آﻧﺎن در دﺳﺘﺎوردﻫﺎى درﺧﺸﺎن ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ورزﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

اولین دوره همایش ملی رسالت جوانان در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب در تاریخ 14ام بهمن ماه 1401 در شهر مقدس قم توسط اداره ورزش و جوانان استان با همکاری موسسه مردم نهاد پویشگران علم برگزار می‌گردد. بدین وسیله از تمامی محققان و پژوهشگران گرامی به منظور به مشارکت گذاشتن نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات ایشان، دعوت به عمل می‌آید.

با آرزوی توفیق الهی

دبیرخانه کنفرانس